a. De opdrachtgever dient bij ontvangst van de zaken te controleren of de leverantie met zijn bestelling en bij de zending gevoegde paklijst overeenstemt.

b. Reclames over verkeerde uitvoering van orders dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken in ons bezit te zijn door middel van een volledig ingevulde retour-adviesbrief volgens een bij de vennootschap verkrijgbaar model onder gelijktijdige franco retourzending van de desbetreffende zaken.

c. Op de door de vennootschap geleverde zaken wordt uitsluitend die garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant of leverancier aan de vennootschap wordt verleend en jegens haar wordt nagekomen.

d. Indien met betrekking tot de garantie geschil bestaat, dienen de openstaande facturen desalniettemin met inbegrip van bijkomende kosten, zoals opslag-, overslag-, vracht-, verblijf-, en rentekosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, terstond worden voldaan. Betaling kan niet worden uitgesteld tot na beslechting van het geschil. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantie door de fabrikant en ten hoogste tot het bedrag, dat door de fabrikant aan de vennootschap is vergoed. Artikelen, die niet meer voorkomen op onze lopende prijscouranten worden gecrediteerd tegen een redelijke waarde. Voor schade, welke voortvloeit uit het gebruik van de door de vennootschap geleverde zaken, hoe en door welke gebeurtenis ook ontstaan, is de vennootschap niet aansprakelijk.

e. Onverminderd het bepaalde onder paragraaf c van dit artikel worden geleverde zaken gedurende een periode van zes maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van levering, op fabrieksfouten aan de opdrachtgever gegarandeerd, mits deze binnen acht dagen na het constateren van het euvel middels aangetekend schrijven heeft gereclameerd en de vennootschap in de gelegenheid heeft gesteld binnen dezelfde termijn het euvel te inspecteren. Zaken, waarop aanspraak op garantie wordt gemaakt, dienen franco en deugdelijk verpakt aan de vennootschap te worden aangeboden.

f. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien de zaken ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, zich niet meer onder de opdrachtgever bevinden en/of indien deze niet meer in staat van nieuw verkeren, zulks uitsluitend ter beoordeling van de vennootschap.

g. Bijgeleverde accessoires, instructieboek en originele verpakking dienen in staat van nieuw bij de retour gezonden apparatuur te worden geretourneerd, bij gebreke waarvan elke aanspraak op garantie vervalt.

h. Elke aansprakelijkheid van de vennootschap voor aanspraken van derden, niet zijnde de opdrachtgever zelf, wordt uitgesloten. Opdrachtgever vrijwaart de vennootschap ter zake van deze aanspraken.

i. Aan door onze verstrekte adviezen kunnen geen rechten worden ontleend en de vennootschap is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste gegevens en adviezen van haar personeel of van adviezen voorkomende in brochures, folders en nader reclamemateriaal.

j. Indien de opdrachtgever enige verplichting, voortvloeiende uit deze voorwaarden niet nakomt, vervalt iedere aanspraak op garantie.